Požární ochrana

Čísla tísňového volání 

 

150 Hasičský záchranný sbor ČR Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí.
155 Zdravotnická záchranná služba Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
158 Policie ČR Jste-li svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu.
156 Obecní (městská) policie Jste-li svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu.
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání Určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Typy hasicích přístrojů

 

Volba správného hasicího přístroje závisí na druhu hašené hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

 

Třída požáru Odpovídající druh hořlavých látek
A Hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní a pěnové.
B Hoření kapalných látek a látek, které přecházejí do kapalného skupenství. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
C Hoření plynných látek hořících plamenem. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové nebo plynové hasicí přístroje s náplní CO2
D Hoření lehkých alkalických kovů. Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků
F Požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.

Vodní hasicí přístroj

 

Vhodné Dřevo, papír a další pevné látky, líh
Nevhodné Hořlavé plyny, cenné materiály (archivy), ředidla, benzín, nafta
Nesmí se použít Elektrické rozvaděče, elektronika a další elektrická zařízení pod napětím, rostlinné, živočišné tuky a oleje, lehké a hořlavé alkalické kovy

Pěnový hasicí přístroj

 

Vhodné Pevné hořlavé látky, benzín, nafta, živočišné tuky a oleje
Nevhodné Hořlavé plyny, hořlavé kapaliny mísící se s vodou, cenné materiály (archivy)
Nesmí se použít Elektrické rozvaděče, elektronika a další elektrická zařízení pod napětím, rostlinné, lehké a hořlavé alkalické kovy

 

Sněhový hasicí přístroj (CO2)

 

Při kontaktu pokožky s náplní sněhového hasicího přístroje hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

 

Vhodné Elektrické rozvaděče, elektronika a další elektrická zařízení pod napětím, hořlavé plyny a kapaliny
Nevhodné Cenné materiály (archivy), pevné hořlavé lýtky typu dřeva, uhlí a textilu, benzín, nafta, olej
Nesmí se použít sypké materiály, hořlavý prach, lehké a hořlavé alkalické kovy

 

Práškový hasicí přístroj

 

 

Vhodné Elektrické rozvaděče, elektronika a další elektrická zařízení pod napětím, hořlavé plyny, pevné materiály, benzín, nafta a oleje, cenné materiály (archivy), sypké materiály
Nevhodné Dřevo, uhlí a textil
Nesmí se použít Lehké a hořlavé alkalické kovy

Halonový hasicí přístroj

 

Vhodné Hořlavé plyny, elektrické rozvaděče, elektronika a další elektrická zařízení pod napětím, automobily
Nevhodné
Nesmí se použít cenné materiály (archivy), sypké materiály

Halonový hasicí přístroj je vhodné používat pouze v dobře větraných prostorech, jinak horozí nebezpečí poškození zdraví!

Pohotovým a účinným pomocníkem pro případ začínajícího požáru je také hasicí sprej s nejrůznějšími náplněmi. Jeho hlavní předností je zejména snadná manipulace (a z ní plynoucí rychlý zásah)a také spolehlivost. Významné uplatnění nalézají v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempinku a grilování.

Hasicí přístroj by měl být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný.

Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi (1. vytáhni pojistku! 2. nasměruj na oheň! 3. stiskni páku ventilu!)

Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska požáru, resp. na hořící předměty – ne do plamenů, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Udržujte dostatečný odstup od požáru, dávejte pozor, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo abyste se při používání vodních přístrojů neopařili. Při hašení postupujte odspoda nahoru (plameny jdou většinou nahoru) U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Po uhašení dejte pozor, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí.

(zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky)